Now showing items 56-75 of 98

   Authors Name
   ศักดิ์ชาย พูดเพราะ [1]
   ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเวศ วะสี [3]
   ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี [1]
   ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา [1]
   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข [1]
   สถาบันส่งเสริมศักยภาพและการมีส่วนร่วมภาคประชาชน [1]
   สมบัติ แซ่แฮ่ [1]
   สมพันธ์ เตชะอธิก และคณะ [1]
   สำนักขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม (สข.) [1]
   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ [1]
   สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ [3]
   สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ [7]
   สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช) [6]
   สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) [44]
   สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพ (สปรส.) [3]
   สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ [2]
   สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ (สปรส.) [7]
   สำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ [1]
   สำนักงานโครงการจิตอาสาประชารัญเพื่อสังคมสุขภาวะ [2]
   สำนักสนับสนุนยุทธศาสตร์สังคมเข้มแข็ง (สยส.) [4]