Recent Submissions

 • ธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่

  ธรรมนูญสุขภาพผู้สูงอายุตำบลพลิ้ว 

  คณะทำงานธรรมนูญสุขภาพผู้สูงอายุตำบลพลิ้ว (2019)
  ธรรมนูญสุขภาพผู้สูงอายุตำบลพลิ้วเป็นนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมที่เป็นเจตนารมณ์ กติกา พันธสัญญา และข้อตกลงร่วมกันของชาวตำบลพลิ้วและภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เพื่อเป็นกรอบและแนวทางการส่งเสริมบทบาทและสร้างสุขภาวะทางกาย จิต สังคม ...
 • ธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่

  ธรรมนูญสุขภาพตำบลนนทรีย์ อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 

  คณะทำงานธรรมนูญสุขภาพตำบลนนทรีย์ อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด (2019-08-24)
  ตามมาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ บัญญัติให้มีการจัดทำธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการดำเนินงานด้านสุขภาพของประเทศ โดยให้ผูกพันห ...
 • ธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่

  ธรรมนูญประชาชนคนช้างทูน 

  คณะทำงานธรรมนูญประชาชนคนช้างทูน (2018-08)
  “คนตำบลช้ำงทูน นำหลักกำรอยู่ร่วมกันแบบถ้อยทีถ้อยอำศัยมำรวบรวมเป็นรูปเล่มเพื่อให้ทุกคนเป็นเจ้ำของร่วม และมีส่วนร่วมในกำรดูแลสุขภำพแบบองค์รวม”
 • ธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่

  ธรรมนูญสุขภาพตำบลหนองคันทรง อำเภอเมือง จังหวัดตราด 

  สุภาภรณ์ ดำรงพันธ์; คณะทำงานจัดทำธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ จังหวัดตราด (2019-07)
 • ธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่

  ธรรมนูญสุขภาพตำบลตะกาง อำเภอเมือง จังหวัดตราด 

  สุภาภรณ์ ดำรงพันธ์ (2019-07)
  เพื่อการมีสุขภาพที่ดีของประชาชน แบบองค์รวม จากเจตนารมณ์ดังกล่าวก่อให้เกิดการพัฒนาสู่การเป็น ธรรมนูญสุขภาพตำบลตะกาง โดยมุ่งหวังให้คนในตำบลตะกาง รวมทั้ง องคาพยพต่างๆ ก้าวสู่การมีสุขภาพดีและตำบลสุขภาวะข้อตกลงร่วม ที่สำค ...
 • ธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่

  ธรรมนูญชุมชนตำบลเกาะกูด อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด 

  สุภาภรณ์ ดำรงพันธ์ (บริษัท สามดีพริ้นติ้งอีควิปเมนท์ จำกัด, 2019-07)
  ประชาชนตำบลเกาะกูด อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่อง ของสุขภาพอนามัยของประชาชน ในพื้นที่จึงได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมใจกันจัดทำ “ธรรมนูญชุมชนตำบลเกาะกูดฉบับที่ 1 พ.ศ. 2562” ขึ้น
 • ธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่

  ธรรมนูญสุขภาพตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 

  สุภาภรณ์ ดำรงพันธ์; คณะทำงานจัดทำธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ จังหวัดตราด (บริษัท สามดีพริ้นติ้งอีควิปเมนท์ จำกัด, 2019-07)
  ตำบลเขาสมิง คือ ชื่อเสือสมิงที่อาศัยอยู่ในถ้ำบริเวณเขาสมิง (วัดชายธง) ซึ่งในสมัยนั้นชาวบ้านร่ำเรียนมาทางวิชาไสยศาสตร์ในด้าน เดรัจฉานวิชา จนวิชาแก่กล้า ไม่สามารถพักอาศัยอยู่ในพื้นที่อาศัยได้ จึงได้ไปอาศัยอยู่ในถ้ำแห่งนี้ ...
 • ธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่

  ธรรมนูญสุขภาพผู้สูงอายุ ตำบลตาขีด 

  คณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดทำธรรมนูญสุขภาพผู้สูงอายุตำบลตาขีด (บริษัท สามดีพริ้นติ้งอีควิปเมนท์ จำกัด, 2019-09)
  ด้วยสถานการณ์ด้านประชากรของตำบลตาขีด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัด นครสวรรค์ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 80.6 ตารางกิโลเมตร หรือ 50,375 ไร่ รวม 8 หมู่บ้าน โดยประชาชนอาศัยอยู่ ปรากฏตามทะเบียนราษฎร์ จำนวน 2,268 หลังคาเรือน มีประชากร ...
 • ธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่

  ธรรมนูญสุขภาพผู้สูงอายุ ตำบลบางมะฝ่อ 

  คณะกรรมการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพผู้สูงอายุตำบลบางมะฝ่อ (บริษัท สามดีพริ้นติ้งอีควิปเมนท์ จำกัด, 2019-09)
  ตำบลบางมะฝ่อ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ปัจจุบนั มีพื้นที่ประมาณ 16.78 ตารางกิโลเมตร หรือ 10,490 ไร่ อยู่ในเขตการปกครองของเทศบาลตำบล บางมะฝ่อ ประกอบด้วย 6 หมู่บ้าน ประชากรตามทะเบียนราษฎร์ ณ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 จำนวน ...
 • ธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่

  ธรรมนูญสุขภาพผู้สูงอายุ ตำบลสายลำโพง 

  คณะกรรมการการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพผู้สูงอายุตบลสายลำโพง (บริษัท สามดีพริ้นติ้งอีควิปเมนท์ จำกัด, 2019-09-01)
  ด้วยสถานการณ์ด้านประชากรของตำบลสายลำโพง อำเภอท่าตะโก จังหวัด นครสวรรค์ ซึ่ง ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 90.63 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 56,835 ไร่ รวม 16 หมู่บ้าน โดยประชาชนอาศัยอยู่ ปรากฏตามทะเบียนราษฎร์ จำนวน 2,926 หลังคาเรือน ...
 • ธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่

  ธรรมนูญตำบลไผ่ 

  คณะผู้จัดทำธรรมนูญตำบลไผ่ (2010)
 • ธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่

  ธรรมนูญตำบลพญาแก้ว 

  คณะกรรมการขับเคลื่อนธรรมนูญตำบลพญาแก้ว; นางนภาพร มหายศนันท์; นางสาวชญาดา เธียรวิบูล (บริษัท โรงพิมพ์เดือนตุลา จำกัด, 2019-07)
  ธรรมนูญตำบลพญาแก้ว อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน เกิดจากการเรียนรู้จากสิ่งที่ปฏิบัติ การค้นหา วิเคราะห์ปัญหา พัฒนา แผนกิจกรรม โครงการ ดำเนินการขับเคลื่อน เชื่อมโยง ยกระดับ กระบวนการพัฒนา เพื่อทำให้สังคม ชุมชุน ตำบลและหมู ...
 • ธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่

  ธรรมนูญหนองพลวงอุดมสุข ตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 

  ปรานอม โอสาร; คณะทำงานจัดทำธรรมนูญสุขภาพตำบลหนองพลวง (บริษัท ทีคิวพี จำกัด, 2019-04)
  ตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา มีจำนวน 16 หมู่บ้าน พื้นที่ประมาณ 37 ตารางกิโลเมตร ประชากรร้อยละ 90 ประกอบอาชีพเกษตร ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตำบลหนองพลวง ได้ยึดหลักการมีส่วนร่วมในการพัฒนามาโดยตลอด เปิดโอกาสให้ ...
 • ธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่

  คู่มือการแปลงธรรมนูญสุขภาพตำบลสู่การปฏิบัติ บทเรียนการแปลงธรรมนูญสุขภาพไปสู่แผนปฏิบัติ ในพื้นที่ 7 

  ปรีดา แต้อารักษ์; วันรพี สมณช้างเผือก (โรงพิมพ์ศักดิ์ศรีอักษรการพิมพ์, 2016-08)
  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแห่งเขต 8 อุดรธานี รับผิดชอบพื้นที่ 7 จังหวัดอีสานตอนบน ประกอบด้วย จังหวัดเลย หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคาย สกลนคร นครพนม บึงกาฬ กองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (กองทุนตำบล) ...
 • ธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่

  คู่มือการประเมินเสริมพลังธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ 

  วันรพี สมณช้างเผือก และ คณะทำงานสมัชชาพิจารณ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ๘ อุดรธานี (จังหวัดเลย, หนองบัวลำภู, อุดรธานี, หนองคาย, สกลนคร, นครพนม และ บึงกาฬ) (โรงพิมพ์ ศักดิ์ศรีอักษรการพิมพ์, 2017)
  คู่มือ การประเมินเสริมพลังธรรมนูญสุขภาพ เพื่อการกำกับติดตามและประเมินผลแบบเสริมพลัง กระบวนการ จัดทำธรรมนูญสุขภาพสู่การจัดการตำบลสุขภาพต้นแบบโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เล่มนี้เกิดขึ้น จากการพัฒนาเครื่องมือกา ...
 • ธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่

  ธรรมนูญฝายมีชีวิตห้วยน้ำคลุ้ง ตำบลดอนตะโก อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

  นิติธร ธนธัญญา; พฤกษา สินลือนาม (บริษัท สามดีพริ้นติ้งอีควิปเม้นท์ จำกัด, 2019-02)
 • ธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่

  ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ 

  สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) (2017)
 • ธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่

  รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์การประเมินการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่ 

  เนาวรัตน์ พลายน้อย และคณะ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (2015-08)
  โครงการประเมินการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)เพื่อพัฒนาระบบประเมินและประเมินการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่ในภาพรวม 2) เพื่อพัฒนาศักยภาพ แกนนาผู้รับผิดชอบขับเคลื่อนธรรมนูญสุข ...
 • ธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่

  ธรรมนูญสุขภาพตำบลสิงโตทอง ปี2557 

  คณะจัดทำธรรมนูญสุขภาพตำบลสิงโตทอง ปี2557 (2014)
 • ธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่

  ธรรมนูญสุขภาวะชุมชนตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 

  คณะจัดทำธรรมนูญสุขภาวะชุมชนตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร (2009)

View more