• ธรรมนูญสุขภาพเฉพาะประเด็น

   ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ 

   พระราชวรมุนี (พล อาภากโร) และคณะ (บริษัท โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์ จำกัด, 2560-12)
  • ธรรมนูญสุขภาพเฉพาะประเด็น

   ธรรมนูญคนสุชน ฉบับที่1 2561 

   คณะทำงานรณรงค์และขับเคลื่อนค่านิยมหลัก สช. และธรรมนูญคนสุชน (2562)
   ธรรมนูญนี้ ใช้ชื่อว่า “ธรรมนูญคนสุชน” เป็นธรรมนูญของบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ด้วย สช. เป็นองค์กรที่มีภารกิจหลักในการพัฒนานโยบายสาธารณะด้านสุขภาพโดยเชื่อมั่นในแนวคิดการมีส่วนร่วมของคนสุชน โดยผ่านกระบว ...
  • ธรรมนูญสุขภาพเฉพาะประเด็น

   The National SANGHA HEALTH CHARTER 

   Phrakhru Pipitsutathorn (Boonchuay Sirindharo), Ph.D.; Phramaha Prayoon Chotivaro; Wisut Bunyasophit; Tipicha Posayanonda, Ph.D.; Pinit Lapthananon, Ph.D.; Nonglak Yodmongkol; Patitham Samniang, Ph.D.; Narong Kridkajornkornkul (O.S. Printing House Co., Ltd., 2562-02)
   The Buddha discovered the essence of these laws of nature, but He taught General Laws when they concerned Psychic and Karmic Laws and little touched upon Physical and Biological Laws. On the contrary, health scientists ...
  • ธรรมนูญสุขภาพเฉพาะประเด็น

   คู่มือการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสำหรับพระสงฆ์สามเณร 

   สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) (บริษัท สหมิตรพริ้นติ้ง พับลิชชิ่ง จำกัด, 2562-02)
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 - 2564) กำหนดให้ยุทธศาสตร์ที่ 1 เน้นสร้าง ความมั่นใจในการเข้าถึงบริการของกลุ่มเปราะบางและกลุ่มที่ยัง เข้าไม่ถึงบริการ เพื่อสร้างความมั่นคงทางสุขภาวะแ ...