Now showing items 1-1 of 1

  • เอกสารที่ต้องรายงาน

   รายงานประจำปี ๒๕๖๑ “พระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข” 

   คณะผู้จัดทำและคณะบรรณาธิการ (วนิดาการพิมพ์, 2019)
   สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ได้จัดทำ รายงานประจำปี ๒๕๖๑ “พระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข” เพื่อนำเสนอแนวทางการดำเนินงานขององค์กร โดยเฉพาะ การหนุนนำการทำงานของ “ภาคีเครือข่าย” ทั้งจากภาครัฐ เอกชน แวดวงนักวิชาการ ...