Recent Submissions

  • เอกสารที่ต้องรายงาน

    รายงานประจำปี ๒๕๖๑ “พระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข” 

    คณะผู้จัดทำและคณะบรรณาธิการ (วนิดาการพิมพ์, 2019)
    สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ได้จัดทำ รายงานประจำปี ๒๕๖๑ “พระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข” เพื่อนำเสนอแนวทางการดำเนินงานขององค์กร โดยเฉพาะ การหนุนนำการทำงานของ “ภาคีเครือข่าย” ทั้งจากภาครัฐ เอกชน แวดวงนักวิชาการ ...