รายการที่ส่งเข้ามาล่าสุด

  • สิ่งแวดล้อม

    สมุดปกขาว อากาศสะอาด 

    ดร.นพ.วิรุฬ ลิ้มสวาท; รศ.ดร.คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม; รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล; ดร.นิอร สิริมงคลเลิศกุล; รศ.ดร.วิษณุ อรรถวานิช; ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์; ผศ.ดร.เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ (2562)
    เก้าประเด็นพื้นฐานเพื่อเข้าใจและแก้ไขปัญหาฝุ่นพิษพีเอ็ม 2.5 ในประเทศไทย 1. ฝุ่นพิษพีเอ็ม 2.5 คืออะไร สำคัญอย่างไร 2. ฝุ่นพิษพีเอ็ม 2.5 อันตรายต่อสุขภาพจริงหรือไม่ มีอันตรายอย่างไร 3. อะไรคือ “มาตรฐานคุณภาพอากาศ” ...