Now showing items 1-4 of 4

    • สมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่

      การบริโภคผักปลอดภัยของจังหวัดอุดรธานี 

      สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี (2013-09-18)
    • สื่อมัลติมีเดีย

      ชุมชนพอเพียง คนบึงเนียมปลูกผักปลอดสารพิษ 

      สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ; โรงพยาบาลขอนแก่น (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2010)
    • สื่อมัลติมีเดีย

      วิถีตนเอง คนแม่ทา รักษ์ผู้บริโภค อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 

      สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.); ศุภรัตน์ นาคบุญนำผู้ดำเนินรายการ; พลเดช ปิ่นประทีปผู้ดำเนินรายการ; พนมกร นามจันทร์; เสริม อูปคำแดง; ทิพย์รัตน์ มณีเลิศ; พัฒน์ อภัยมูล; อารีย์ ปาคำน้อย; สุพรรณ กำเพ็ญ; สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2002)
    • สื่อมัลติมีเดีย

      เกษตรปลอดสาร อาหารบ้านจำรุง จังหวัดระยอง 

      สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ; สมชาย เหลืองเจริญผู้ดำเนินรายการ; วินัย กว้างขวาง; เอกพล ผลงาม; ชุมพล ไกรทอง; กำพล แม้นหมาย; ทีมงานจำรุงโปรดักชั่น; ศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนและผู้สูงอายุบ้านจำรุง; วิทยุชุมชนบ้านจำรุง; เครือข่ายองค์กรชุมบ้านจำรุง (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2008)