Now showing items 1-1 of 1

  • ธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่

   ธรรมนูญชุมชนตำบลเกาะกูด อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด 

   สุภาภรณ์ ดำรงพันธ์ (บริษัท สามดีพริ้นติ้งอีควิปเมนท์ จำกัด, 2019-07)
   ประชาชนตำบลเกาะกูด อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่อง ของสุขภาพอนามัยของประชาชน ในพื้นที่จึงได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมใจกันจัดทำ “ธรรมนูญชุมชนตำบลเกาะกูดฉบับที่ 1 พ.ศ. 2562” ขึ้น