Now showing items 1-1 of 1

  • เรื่องเล่าพลังชุมชนสู้ภัยโควิด 19

   เรื่องเล่าพลังชุมชน ฉบับที่ 51 ปลูกผัก ปลูกคนเพื่อชุมชนมัสยิดบ้านบนเข้มแข็ง 

   สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช) : สำนักวิชาการและนวัตกรรม (สวน.) (2020-08-11)
   ชุมชนมัสยิดบ้านบน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสงขลา รวมพลังความโดดเด่นที่แตกต่าง ในวิถีพหุวัฒนธรรม ร่วมกันคิดร่วมกันทำ สร้างสวนแบ่งปันชุมชนมัสยิดบ้านบน เกื้อกูล เอื้ออาทร เยียวยาพัฒนาคุณภาพชีวิต ปลูกผัก ปลูกคนเพื่อชุมช ...