Now showing items 1-4 of 4

  • สื่อมัลติมีเดีย

   ก้าวต่อไปสื่อชุมชน ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ 

   ชัยพร จันทร์หอม; พรพิพัฒน์ วัดอักษร; เชลศ ธำรงค์ฐิติกุล; สุชัย เจริญมุขยนันท; เจริญลักษณ์ เพชรประดับผู้ดำเนินรายการ; สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2014)
  • สื่อมัลติมีเดีย

   บทบาทสื่อชุมชนกับงานสมัชชา 

   ชัยพร จันทร์หอม; ไพศาล พิโลคำ; ชัยวุฒิ เกิดชื่น; เจริญลักษณ์ เพชรประดับผู้ดำเนินรายการ; สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2014)
  • สื่อมัลติมีเดีย

   ละคร นิทาน ดนตรี 

   กิตติภพ สุทธิสว่าง; ขวัญฤทัย ปานนุ้ย; รุ่งเรือง ระหมันยะ; เจริญลักษณ์ เพชรประดับผู้ดำเนินรายการ; สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2014)
  • สื่อมัลติมีเดีย

   สมัชชาสุขภาพ ความสำเร็จและข้อท้าทายในอนาคต 

   อำพล จินดาวัฒนะ; เจริญลักษณ์ เพชรประดับผู้ดำเนินรายการ; เครือข่ายสื่อชุมชน/ท้องถิ่น; สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2015)