Now showing items 1-1 of 1

    • สื่อมัลติมีเดีย

      เกษตรปลอดสาร อาหารบ้านจำรุง จังหวัดระยอง 

      สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ; สมชาย เหลืองเจริญผู้ดำเนินรายการ; วินัย กว้างขวาง; เอกพล ผลงาม; ชุมพล ไกรทอง; กำพล แม้นหมาย; ทีมงานจำรุงโปรดักชั่น; ศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนและผู้สูงอายุบ้านจำรุง; วิทยุชุมชนบ้านจำรุง; เครือข่ายองค์กรชุมบ้านจำรุง (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2008)