Now showing items 1-1 of 1

  • ธรรมนูญสุขภาพว่าด้วยระบบแห่งชาติ

   ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับแรก 

   อรพรรณ ศรีสุขวัฒนา; กฤติยา ศศิภูมินทร์ฤทธิ์; เขมวดี ขนาบแก้ว (บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2012-11)
   คำว่า “ธรรมนูญสุขภาพ” เป็นคำที่ใช้ควบคู่กันมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ เมื่อครั้งมีการ จัดทำกฎหมายว่าด้วยระบบสุขภาพ และต่อมาได้มีกระบวนการยกร่างและผ่านความเห็นชอบ ออกมาเป็นกฎหมายที่เรียกว่า “พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ” คำว่า ...