Now showing items 1-1 of 1

    • สื่อมัลติมีเดีย

      ชุมชนท่าศาลากับการพัฒนาที่ยั่งยืน 

      เขมรัฐ เถลิงศรี; สวรัย บุณตยมานนท์; ธานี ชัยวัฒน์ผู้ดำเนินรายการ; สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ; จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมืองและศูนย์ศึกษานโยบายเพื่อการพัฒนา คณะเศรษฐศาสตร์; มูลนิธิชีววิถี (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2013)