Now showing items 1-2 of 2

  • สื่อมัลติมีเดีย

   Young Smart Famer 

   คริสมาส จ.เจริญพานิช; จิตชนก ต๊ะวิชัย; อนุกูล ทรายเพ็ชร; ปุณชรัสมิ์ สมบูรณ์วิทย์ผู้ดำเนินรายการ; ศิริวิมล กิตะพาณิชย์; ประยุทธ อรุณรัตน์; พัชรินทร์ เกษสุวรรณ; กมลชนก อำนาจดี; สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2015)
  • สื่อมัลติมีเดีย

   ชาวนารุ่นใหม่กับอนาคตข้าวไทย 

   นพดล มั่นศักดิ์; จิตชนก ต๊ะวิชัย; อนุกูล ทรายเพ็ชร; วิรัตน์ พรหมสอน; นนทพร เล็กทรงเจริญ; นิกร พรหมกิ่งแก้วผู้ดำเนินรายการ (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2014)