Now showing items 1-1 of 1

    • สื่อมัลติมีเดีย

      วัฒนธรรมคู่ถิ่น ศิลปินคู่บ้าน ตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 

      สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ; พระครูวิมลโสมนันท์; ศิลา สรวมชีพ; ประทุม สุทธิธรรม; บุญล้อม ธรรมบาล; อัจฉรา ปัณณาศรี; สราวุธ จันทรา; มานิต เพ็ชรัทที; วิรัช ผาสุข; เกษศิรินทร์ อนุเวช; วัดท่าโสม; องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม; ทีมท่าโสมโทรทัศน์ (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2008)