Now showing items 1-1 of 1

    • สื่อมัลติมีเดีย

      ศูนย์พัฒนาคุณธรรมป่าดงใหญ่วังอ้อ จังหวัดอุบลราชธานี 

      พระครูสุขุมวรรโณภาส; กิติศักดิ์ เสียงเสนาะ; สุภิวรรณ นาท้าว; สมภาร วงสาสนธิ์; ศูนย์พัฒนาคุณธรรมป่าดงใหญ่วังอ้อ; โรงเรียนบ้านไทย; สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2009)