Now showing items 1-1 of 1

    • การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ

      จะนะจะก้าวข้าม 

      ภาวิณี ไชยภาค (นนทบุรี : ศูนย์ประสานงานการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, 2012)