Now showing items 1-2 of 2

  • สื่อมัลติมีเดีย

   การร่วมจ่าย ทางเลือกหรือความเป็นธรรม 

   สุนทรี เซ่งกิ่ง; สุธรรม ปิ่นเจริญ; สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์; พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุขผู้ดำเนินรายการ; สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ; สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2012)
  • สื่อมัลติมีเดีย

   สองแพร่ง หลักสูตรแพทย์นานาชาติ ทางเลือกระหว่างโลกาภิวัฒน์กับสุขภาพคนไทย 

   ฑิณกร โนรี; สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล; เสรี หงษ์หยก; สารี อ๋องสมหวัง; ประสบศรี อึ้งถาวร; พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุขผู้ดำเนินรายการ; สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2009)