Now showing items 1-1 of 1

    • สื่อมัลติมีเดีย

      สุข ทุกข์แรงงานนอกระบบไทยวันนี้ 

      ภูษิต ประคองสาย; ผดุงศักดิ์ เหล่ากิจไพศาลผู้ดำเนินรายการ; สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2011)