Now showing items 1-1 of 1

    • สื่อมัลติมีเดีย

      แรงงานข้ามชาติกับสิทธิในสถานการณ์ภัยพิบัติ 

      สมพงศ์ สระแก้ว; บัณฑิต แป้นวิเศษ; สมัคร ทัพธานี; รงค์รบ น้อยสกุลผู้ดำเนินรายการ; สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2012)