Now showing items 1-1 of 1

  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน

   แผนที่ชุมชน เส้นทางขับเคลื่อนสาธารณะ(แบบมีส่วนร่วม) ระดับพื้นที่77จังหวัด 

   บรรณาธิการ (บริษัท พิมพ์ดี จำกัด (สำนักงานใหญ่) จังหวัดสมุทรสาคร, 2018)
   หนังสือ “แผนที่ชุมชน” เล่มนี้ เป็นฉบับปรับปรุงใหม่จากเล่มที่ได้จัดพิมพ์เมื่อเดือนพฤษภาคม 2561 โดยได้เพิ่มชื่อประเด็นการขับเคลื่อนงานของเขตสุขภาพเพื่อประชาชนในเขตพื้นที่ทั้ง 13 เขต เพื่อให้เห็นจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนง ...