Now showing items 1-10 of 10

  • สื่อมัลติมีเดีย

   เวทีเติมหัวใจให้สังคม ครั้งที่ 5 สัมภาษณ์กรณีศึกษา นายกองค์การบริหารหมู่บ้านเยาวชน ต.อ่าวลึกน้อย จ.กระบี่ 

   สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ; ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)มูลนิธิสยามกัมมาจล; เครือข่ายรักลูกแฟมิลี่กรุ๊ป; สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (พรพ.); กระทรวงสาธารณสุขกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน; สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.); ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิง (ศูนย์คุณธรรม); สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.); มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์; ทีวีไทย ทีวีสาธารณะ (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2008)
  • สื่อมัลติมีเดีย

   เวทีเติมหัวใจให้สังคม ครั้งที่ 5 สัมภาษณ์กรณีศึกษา น้องปุ๋ย อาริสา อารีเอื้อ เยาวชนอาสาสมัครในชุมชน 

   อาริสา อารีเอื้อ; นิรมล เมธีสุวกุลผู้ดำเนินรายการ; สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ; ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)มูลนิธิสยามกัมมาจล; เครือข่ายรักลูกแฟมิลี่กรุ๊ป; สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (พรพ.); กระทรวงสาธารณสุขกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน; สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.); ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิง (ศูนย์คุณธรรม); สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.); มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์; ทีวีไทย ทีวีสาธารณะ (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2008)
  • สื่อมัลติมีเดีย

   เวทีเติมหัวใจให้สังคม ครั้งที่ 5 สัมภาษณ์กรณีศึกษา ศูนย์ศิลปธรรม 

   สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ; ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)มูลนิธิสยามกัมมาจล; เครือข่ายรักลูกแฟมิลี่กรุ๊ป; สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (พรพ.); กระทรวงสาธารณสุขกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน; สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.); ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิง (ศูนย์คุณธรรม); สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.); มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์; ทีวีไทย ทีวีสาธารณะ (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2008)
  • สื่อมัลติมีเดีย

   เวทีเติมหัวใจให้สังคม ครั้งที่ 5 สัมภาษณ์กรณีศึกษา สถาบันบำราศนราดูร 

   พุทธิพร ลิมปนดุษฎี; นิรมล เมธีสุวกุลผู้ดำเนินรายการ; สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ; ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)มูลนิธิสยามกัมมาจล; เครือข่ายรักลูกแฟมิลี่กรุ๊ป; สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (พรพ.); กระทรวงสาธารณสุขกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน; สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.); ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิง (ศูนย์คุณธรรม); สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.); มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์; ทีวีไทย ทีวีสาธารณะ (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2008)
  • สื่อมัลติมีเดีย

   เวทีเติมหัวใจให้สังคม ครั้งที่ 5 สัมภาษณ์กรณีศึกษา สร้างงานศิลป สานความดี 

   ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)มูลนิธิสยามกัมมาจล; เครือข่ายรักลูกแฟมิลี่กรุ๊ป; สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (พรพ.); กระทรวงสาธารณสุขกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน; สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.); ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิง (ศูนย์คุณธรรม); สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.); มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์; ทีวีไทย ทีวีสาธารณะ; สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2008)
  • สื่อมัลติมีเดีย

   เวทีเติมหัวใจให้สังคม ครั้งที่ 5 สัมภาษณ์กรณีศึกษา สวรรค์บนดินมีจริงที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดง 

   สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ; ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)มูลนิธิสยามกัมมาจล; เครือข่ายรักลูกแฟมิลี่กรุ๊ป; สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (พรพ.); กระทรวงสาธารณสุขกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน; สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.); ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิง (ศูนย์คุณธรรม); สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.); มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์; ทีวีไทย ทีวีสาธารณะ (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2008)
  • สื่อมัลติมีเดีย

   เวทีเติมหัวใจให้สังคม ครั้งที่ 5 สัมภาษณ์กรณีศึกษา หนังสั้น 

   สุภาพ หลิมเทพาธิป; ธิดา ผลิตผลการพิมพ์; นิรมล เมธีสุวกุลผู้ดำเนินรายการ; สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ; ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)มูลนิธิสยามกัมมาจล; เครือข่ายรักลูกแฟมิลี่กรุ๊ป; สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (พรพ.); กระทรวงสาธารณสุขกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน; สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.); ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิง (ศูนย์คุณธรรม); สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.); มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์; ทีวีไทย ทีวีสาธารณะ (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2008)
  • สื่อมัลติมีเดีย

   เวทีเติมหัวใจให้สังคม ครั้งที่ 5 สัมภาษณ์กรณีศึกษา องค์กรมีสุข 

   สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ; ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)มูลนิธิสยามกัมมาจล; เครือข่ายรักลูกแฟมิลี่กรุ๊ป; สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (พรพ.); กระทรวงสาธารณสุขกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน; สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.); ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิง (ศูนย์คุณธรรม); สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.); มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์; ทีวีไทย ทีวีสาธารณะ (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2008)
  • สื่อมัลติมีเดีย

   เวทีเติมหัวใจให้สังคม ครั้งที่ 5 สัมภาษณ์กรณีศึกษา อาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่น องค์การบริหารส่วนตำบลควรรู 

   สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ; ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)มูลนิธิสยามกัมมาจล; เครือข่ายรักลูกแฟมิลี่กรุ๊ป; สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (พรพ.); กระทรวงสาธารณสุขกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน; สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.); ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิง (ศูนย์คุณธรรม); สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.); มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์; ทีวีไทย ทีวีสาธารณะ (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2008)
  • สื่อมัลติมีเดีย

   เวทีเติมหัวใจให้สังคม ครั้งที่ 5 สัมภาษณ์กรณีศึกษาศูนย์มิตรภาพบำบัด 

   ดรุณี ชุณหะวัต; สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ; ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)มูลนิธิสยามกัมมาจล; เครือข่ายรักลูกแฟมิลี่กรุ๊ป; สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (พรพ.); กระทรวงสาธารณสุขกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน; สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.); ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิง (ศูนย์คุณธรรม); สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.); มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์; ทีวีไทย ทีวีสาธารณะ (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2008)