Now showing items 1-1 of 1

    • สื่อมัลติมีเดีย

      พลังชุมชนกับการจัดการภัยพิบัติ 

      พระอาจารย์ดุษฎี; ไมตรี จงไกรจักร์; ศิรินันท์ สารมณฐี; อักนิษฐ์ ป้องภัย; ดาริน คล่องอักขระผู้ดำเนินรายการ; สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2012)