Now showing items 1-1 of 1

  • ธรรมนูญสุขภาพว่าด้วยระบบแห่งชาติ

   ประเมินและทบทวนแนวคิดธรรมนูญสุขภาพ 

   ดร.เดชรัต สุขกำเนิด (2013-09-01)
   ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติเป็นนวัตกรรมใหม่ใน การปฏิรูประบบสุขภาพ โดยมุ่งให้เกิดกระบวนการที่เปิดโอกาส ให้ภาคส่วนต่างๆ มาร่วมกันกำหนดหลักการ เจตจำนง จนไปสู่ การยอมรับเป็นพันธะสัญญากันในการจัดการและพัฒนาระบบ สุขภา ...