Now showing items 1-1 of 1

    • สื่อมัลติมีเดีย

      บทบาทพยาบาลกับการขับเคลื่อนการส่งเสริมสิทธิด้านสุขภาพ 

      กานดาวสี ตุลาธรรมกิจ; วิจิตร ศรีสุพรรณ; อำพล จินดาวัฒนะ; อังคณา สริยาภรณ์; พรรณทิพา แก้วมาตย์; ดรุณี รุจกรกาญจน์; ประพจน์ ภู่ทองคำผู้ดำเนินรายการ; สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2011)