Now showing items 1-3 of 3

  • สื่อมัลติมีเดีย

   ก้าวสู่ทศวรรษที่สองของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

   สมชัย นิจพานิช; อำนาจ กุสลานันท์; กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกูล; นิมิตร์ เทียนอุดม; กิตติ สิงหาปัดผู้ดำเนินรายการ; สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ; สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ; สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2012)
  • สื่อมัลติมีเดีย

   สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ร่วมฝ่าวิกฤติความไม่เป็นธรรม นำสังคมสู่สุขภาวะ 

   ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา; อำพล จินดาวัฒนะ; สุริชัย หวันแก้ว; กิตติ สิงหาปัดผู้ดำเนินรายการ; สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2010)
  • สื่อมัลติมีเดีย

   เจาะ 2 มาตรการคุมเข้มยาสูบ 

   หทัย ชิตานนท์; อำพล จินดาวัฒนะ; ธนาชัย รอดศิริ; ชัยณรงค์ เจริญไชยเนาว์; นพพร ชื่นกลิ่น; กิตติ สิงหาปัดผู้ดำเนินรายการ; สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2012)