Now showing items 34-53 of 479

   Subject
   การจัดการตนเอง [2]
   การจัดการทรัพยากร [1]
   การจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมสร้างความมั่นคง [1]
   การจัดการน้ำ [1]
   การจัดการสภาพแวดล้อม [1]
   การจัดการสิ่งแวดล้อม [1]
   การจัดการสุขภาพ [1]
   การจัดการสุขภาวะ [1]
   การจัดการเชิงระบบสู่ประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผล [1]
   การจัดการเชิงระบบสู่ประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง [1]
   การจัดระบบและโครงสร้าง [1]
   การดูแลตนเอง [1]
   การดูแลรักษา [1]
   การดูแลสุขภาพ [1]
   การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง [1]
   การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม [1]
   การตรวจสุขภาพ [2]
   การตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก [1]
   การตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม [2]
   การตั้งครรภ์ไม่พร้อม [1]