• สื่อมัลติมีเดีย

   แผนสร้างสุขภาพดี ทำได้จริงที่บางพระ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

   สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.); ศุภรัตน์ นาคบุญนำผู้ดำเนินรายการ; พลเดช ปิ่นประทีปผู้ดำเนินรายการ; วรวุทธ ช่วยณรงค์; ป้อง ช่วยณรงค์; วาสนา เจริญสุข; ปราณี จันทร์ทอง; ธวัชชัย วานิชกร; โชคชัย ช่วยณรงค์; สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2545)
  • สื่อมัลติมีเดีย

   ตามรอยพระยุคลบาท จังหวัดนครปฐม 

   สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.); ศุภรัตน์ นาคบุญนำผู้ดำเนินรายการ; สมจิตร ศรีศุภร; วันชัย ธรรมรักษ์เจริญ; องอาจ โตอดิเทพ; สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม; สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2545)
  • สื่อมัลติมีเดีย

   บ้านไทย พลังสามัคคีสร้างสุขภาพ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 

   สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.); ศุภรัตน์ นาคบุญนำผู้ดำเนินรายการ; วิเชียร คุตตวัสผู้ดำเนินรายการ; วรรณา มะยม; เพ็ญศรี ฉันทาภิรมย์; สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11; โรงพยาบาลบ้านโป่ง (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2545)
  • สื่อมัลติมีเดีย

   บ้านสามขาผ่าวิกฤตทุกข์หนี้สิน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลําปาง 

   สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.); ศุภรัตน์ นาคบุญนำผู้ดำเนินรายการ; พลเดช ปิ่นประทีปผู้ดำเนินรายการ; ชาญ อุทธิยะ; จำนงค์ จันทร์จอม; มณี จันทร์จอม; ชัย วงศ์ตระกูล; ประไพศรี ยะโส; สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2545)
  • สื่อมัลติมีเดีย

   เด็กกับการสร้างสุขภาวะ 

   สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.); ศุภรัตน์ นาคบุญนำผู้ดำเนินรายการ; กรรณิการ์ บรรเทิงจิตรผู้ดำเนินรายการ; สายา สง่าสินธุ; โรงเรียนบางกะปิ; สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2545)
  • สื่อมัลติมีเดีย

   ชุมชนจิตตรา ชุมชนดีที่สร้างเอง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 

   สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.); ศุภรัตน์ นาคบุญนำผู้ดำเนินรายการ; อำพล จินดาวัฒนะผู้ดำเนินรายการ; จันทร์ทิพย์ เนหล้า; ประวิสร์ เอี่ยมสมบูรณ์; สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2545)
  • สื่อมัลติมีเดีย

   มหัศจรรย์เด็ก สร้างสุขภาวะ 

   สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.); ศุภรัตน์ นาคบุญนำผู้ดำเนินรายการ; กรรณิการ์ บรรเทิงจิตรผู้ดำเนินรายการ; สมเจตน์ วงศ์บุปผา; ดนัย รัตนวิจิตร; บุปผาทิพย์ แอ้มนิล; คมพล สุวรรณกูฎ; อธิวัฒน์ พันธ์ประชา; สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2545)
  • สื่อมัลติมีเดีย

   วิถีตนเอง คนแม่ทา รักษ์ผู้บริโภค อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 

   สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.); ศุภรัตน์ นาคบุญนำผู้ดำเนินรายการ; พลเดช ปิ่นประทีปผู้ดำเนินรายการ; พนมกร นามจันทร์; เสริม อูปคำแดง; ทิพย์รัตน์ มณีเลิศ; พัฒน์ อภัยมูล; อารีย์ ปาคำน้อย; สุพรรณ กำเพ็ญ; สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2545)
  • สื่อมัลติมีเดีย

   พลังคนอุทัยต้านภัยยาเสพติด อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี 

   สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.); ศุภรัตน์ นาคบุญนำผู้ดำเนินรายการ; อำพล จินดาวัฒนะผู้ดำเนินรายการ; สุวัฒน์ โชคสุวัฒนสกุล; อารีย์ เขื่อนเพชร์; สมโภชน์ นาคบัว; เกษม มูลเมือง; จตุพล รักธัญการ; องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่; สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2545)
  • สื่อมัลติมีเดีย

   พลังคนม่วงงาม สร้างชุมชนเข็มแข็ง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 

   สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.); ศุภรัตน์ นาคบุญนำผู้ดำเนินรายการ; พลเดช ปิ่นประทีปผู้ดำเนินรายการ; นารี ไทยศิริ; เล็ก สมนันท์; วิสุทธิ์ สุกริน; ธงชัย ศรสำแดง; ชาญ ไทยบรรเทา; สมยศ ดีอนันท์; สุวรรณ อุ่นธง; สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2545)
  • สื่อมัลติมีเดีย

   แผนแม่บทชุมชนสร้างสุขภาวะคนบ้านใหม่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

   สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.); ศุภรัตน์ นาคบุญนำผู้ดำเนินรายการ; อำพล จินดาวัฒนะผู้ดำเนินรายการ; เจริญ ถอยกระโทก; สุรศักดิ์ อยู่วิเชียร; จินดา บุษสระเกษ; สำลี ทรัพย์ฉายแสง; สมพร พรหมโชติ; ลาภเฟื่อง ปาลกะวงศ์; สีทอง จิรวัฒนเศรษฐ์; พระอาจารย์นิคม สิริวฑฺฒโน; วิเชียร แป้นปลัด; สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11; จุมพล สัตยาภรณ์ (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2545)
  • สื่อมัลติมีเดีย

   พลังคนด่านขุนทด แยกขยะสร้างสุข จังหวัดนครราชสีมา 

   สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.); ศุภรัตน์ นาคบุญนำผู้ดำเนินรายการ; อำพล จินดาวัฒนะผู้ดำเนินรายการ; ธารินี สุทธิปริญญานนท์; จำลอง สายจันทร์; วรัญญู สัตยวงศ์ทิพย์; จำลอง เหิมขุนทด; สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2546)
  • สื่อมัลติมีเดีย

   จันเสน ชุมชนวัฒนารากหญ้าแห่งวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ 

   สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.); ศุภรัตน์ นาคบุญนำผู้ดำเนินรายการ; ธิติวัฒน์ โล่ห์อร่ามทวีทอง; กนกพร บุญน้อม; บัญชา ชุ่มเกสร; พระครูนิวิฐธรรมขันธ์; นารัตน์ ทองแท้; สมชาย เกรียงไกรเพชร; สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2547)
  • สื่อมัลติมีเดีย

   ชมรมอาหารร่วมคุ้มครองผู้บริโภค จังหวัดสมุทรสงคราม 

   สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.); ศุภรัตน์ นาคบุญนำผู้ดำเนินรายการ; เสรี พงศ์พิศผู้ดำเนินรายการ; ไพรัช สมกิตติธรรม; ปรีชา สมบูรณ์; อรุณ เกิดสวัสดิ์; ดำรงรักษ์ โหงวเจริญพร; สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11; ชมรมร้านอาหารสมุทรสงคราม (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2547)
  • สื่อมัลติมีเดีย

   ฟันผ่าวิกฤต พลิกฟื้นป่าชายเลน จังหวัดตราด 

   สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.); ศุภรัตน์ นาคบุญนำผู้ดำเนินรายการ; อัมพร แพทย์ศาสตร์; คมพล สุวรรณูฏผู้ดำเนินรายการ; วินัย ห้วงน้ำ; สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2547)
  • สื่อมัลติมีเดีย

   โรงเรียนแห่งชีวิตชาวนา ชุมชนบ้านชลประทาน จังหวัดอุทัยธานี 

   สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.); ศุภรัตน์ นาคบุญนำผู้ดำเนินรายการ; สำเนียง สาระสุวรรณ; วิไลวรรณ จันทร์พ่วงผู้ดำเนินรายการ; สวง นพคุณ; กนก กนิษฐ์ศรีบำเพ็ญ; อัญชัญ ปาเต๊ะ; โรงเรียนเกษตรอินทรีย์; สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2547)
  • สื่อมัลติมีเดีย

   บริหารทรัพย์วิถีพุทธ ตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 

   สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.); ศุภรัตน์ นาคบุญนำผู้ดำเนินรายการ; บัลลังก์ เกษโกวิท; สมปอง กล้าหาญ; สุจินต์ ถาวรรัตน์; ธัญญธร จุลมณี; อุทุมพร รัตนรังสี; สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2547)
  • สื่อมัลติมีเดีย

   ป่าชุมชนของคนบ้านยางโทน อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 

   สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.); ศุภรัตน์ นาคบุญนำผู้ดำเนินรายการ; เต้นยิ้ว วชิรพันธ์วิชาญ; พระอาจารย์เชียง ธีรธัมโม; แสง วชิรพันธ์วิชาญ; เรวัตร โพธิ์พันธ์; สมโชค ตาละคำ; สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2547)
  • สื่อมัลติมีเดีย

   กลุ่มนมแม่ กลั่นรักจากอกแม่ 

   สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.); ศุภรัตน์ นาคบุญนำผู้ดำเนินรายการ; เพียงดาว ชัยรุ่งเรือง; สุวิมล วิวัฒนวิชา; สุวิมล ชีวมงคล; ฐิติมา คาลโว; สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2547)
  • สื่อมัลติมีเดีย

   ประมงพื้นบ้าน ฟื้นผ่าวิกฤตผลิกฟื้นอ่าวพังงา เกาะยาวน้อย จังหวัดพังงา 

   สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.); ศุภรัตน์ นาคบุญนำผู้ดำเนินรายการ; ดุสิต บุตตรี; สำเริง ราเขต; ประสิทธิ์ เก็บทรัพย์; สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2547)