Now showing items 21-40 of 250

   Subject
   การจัดการสุขภาพ [1]
   การจัดการเชิงระบบสู่ประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผล [1]
   การจัดการเชิงระบบสู่ประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง [1]
   การจัดระบบและโครงสร้าง [1]
   การดูแลรักษา [1]
   การตรวจสุขภาพ [1]
   การตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก [1]
   การตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม [2]
   การตั้งครรภ์ไม่พร้อม [1]
   การบริการสุขภาพ [1]
   การบริหารจัดการ [1]
   การบริหารเวลา [1]
   การปฏิรูปการศึกษา [1]
   การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ [1]
   การประเมินและตัดสินใจ [1]
   การป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ [1]
   การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม [1]
   การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ผ่านกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ : หลักคิดเพื่อการประยุกต์ใช้ [1]
   การพัฒนาสังคม [3]
   การมีส่วนร่วม [2]