Recent Submissions

 • ธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่

  ธรรมนูญสุขภาพผู้สูงอายุตำบลพลิ้ว 

  คณะทำงานธรรมนูญสุขภาพผู้สูงอายุตำบลพลิ้ว (2019)
  ธรรมนูญสุขภาพผู้สูงอายุตำบลพลิ้วเป็นนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมที่เป็นเจตนารมณ์ กติกา พันธสัญญา และข้อตกลงร่วมกันของชาวตำบลพลิ้วและภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เพื่อเป็นกรอบและแนวทางการส่งเสริมบทบาทและสร้างสุขภาวะทางกาย จิต สังคม ...
 • ธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่

  ธรรมนูญสุขภาพตำบลนนทรีย์ อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 

  คณะทำงานธรรมนูญสุขภาพตำบลนนทรีย์ อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด (2019-08-24)
  ตามมาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ บัญญัติให้มีการจัดทำธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการดำเนินงานด้านสุขภาพของประเทศ โดยให้ผูกพันห ...
 • ธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่

  ธรรมนูญประชาชนคนช้างทูน 

  คณะทำงานธรรมนูญประชาชนคนช้างทูน (2018-08)
  “คนตำบลช้ำงทูน นำหลักกำรอยู่ร่วมกันแบบถ้อยทีถ้อยอำศัยมำรวบรวมเป็นรูปเล่มเพื่อให้ทุกคนเป็นเจ้ำของร่วม และมีส่วนร่วมในกำรดูแลสุขภำพแบบองค์รวม”
 • ธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่

  ธรรมนูญสุขภาพตำบลหนองคันทรง อำเภอเมือง จังหวัดตราด 

  สุภาภรณ์ ดำรงพันธ์; คณะทำงานจัดทำธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ จังหวัดตราด (2019-07)
 • ธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่

  ธรรมนูญสุขภาพตำบลตะกาง อำเภอเมือง จังหวัดตราด 

  สุภาภรณ์ ดำรงพันธ์ (2019-07)
  เพื่อการมีสุขภาพที่ดีของประชาชน แบบองค์รวม จากเจตนารมณ์ดังกล่าวก่อให้เกิดการพัฒนาสู่การเป็น ธรรมนูญสุขภาพตำบลตะกาง โดยมุ่งหวังให้คนในตำบลตะกาง รวมทั้ง องคาพยพต่างๆ ก้าวสู่การมีสุขภาพดีและตำบลสุขภาวะข้อตกลงร่วม ที่สำค ...
 • ธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่

  ธรรมนูญชุมชนตำบลเกาะกูด อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด 

  สุภาภรณ์ ดำรงพันธ์ (บริษัท สามดีพริ้นติ้งอีควิปเมนท์ จำกัด, 2019-07)
  ประชาชนตำบลเกาะกูด อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่อง ของสุขภาพอนามัยของประชาชน ในพื้นที่จึงได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมใจกันจัดทำ “ธรรมนูญชุมชนตำบลเกาะกูดฉบับที่ 1 พ.ศ. 2562” ขึ้น
 • ธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่

  ธรรมนูญสุขภาพตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 

  สุภาภรณ์ ดำรงพันธ์; คณะทำงานจัดทำธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ จังหวัดตราด (บริษัท สามดีพริ้นติ้งอีควิปเมนท์ จำกัด, 2019-07)
  ตำบลเขาสมิง คือ ชื่อเสือสมิงที่อาศัยอยู่ในถ้ำบริเวณเขาสมิง (วัดชายธง) ซึ่งในสมัยนั้นชาวบ้านร่ำเรียนมาทางวิชาไสยศาสตร์ในด้าน เดรัจฉานวิชา จนวิชาแก่กล้า ไม่สามารถพักอาศัยอยู่ในพื้นที่อาศัยได้ จึงได้ไปอาศัยอยู่ในถ้ำแห่งนี้ ...
 • มาตรา 12

  กว่าคนไทยจะได้ใช้สิทธินี้ 

  สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช) (2011-07)
 • ธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่

  ธรรมนูญสุขภาพผู้สูงอายุ ตำบลตาขีด 

  คณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดทำธรรมนูญสุขภาพผู้สูงอายุตำบลตาขีด (บริษัท สามดีพริ้นติ้งอีควิปเมนท์ จำกัด, 2019-09)
  ด้วยสถานการณ์ด้านประชากรของตำบลตาขีด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัด นครสวรรค์ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 80.6 ตารางกิโลเมตร หรือ 50,375 ไร่ รวม 8 หมู่บ้าน โดยประชาชนอาศัยอยู่ ปรากฏตามทะเบียนราษฎร์ จำนวน 2,268 หลังคาเรือน มีประชากร ...
 • ธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่

  ธรรมนูญสุขภาพผู้สูงอายุ ตำบลบางมะฝ่อ 

  คณะกรรมการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพผู้สูงอายุตำบลบางมะฝ่อ (บริษัท สามดีพริ้นติ้งอีควิปเมนท์ จำกัด, 2019-09)
  ตำบลบางมะฝ่อ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ปัจจุบนั มีพื้นที่ประมาณ 16.78 ตารางกิโลเมตร หรือ 10,490 ไร่ อยู่ในเขตการปกครองของเทศบาลตำบล บางมะฝ่อ ประกอบด้วย 6 หมู่บ้าน ประชากรตามทะเบียนราษฎร์ ณ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 จำนวน ...
 • ธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่

  ธรรมนูญสุขภาพผู้สูงอายุ ตำบลสายลำโพง 

  คณะกรรมการการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพผู้สูงอายุตบลสายลำโพง (บริษัท สามดีพริ้นติ้งอีควิปเมนท์ จำกัด, 2019-09-01)
  ด้วยสถานการณ์ด้านประชากรของตำบลสายลำโพง อำเภอท่าตะโก จังหวัด นครสวรรค์ ซึ่ง ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 90.63 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 56,835 ไร่ รวม 16 หมู่บ้าน โดยประชาชนอาศัยอยู่ ปรากฏตามทะเบียนราษฎร์ จำนวน 2,926 หลังคาเรือน ...
 • งานเขียนทั่วไป

  กลยุทธ์ูเลียส ซีซ่าร์ 

  นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป (ห้างหุ้นส่วนจำกัด วนิดาการพิมพ์, 2019-09)
 • ระบบสุขภาพ

  ความเหลื่อมล้ำด้านสาธารณสุข 

  นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป (ห้างหุ้นส่วนจำกัด วนิดาการพิมพ์, 2019-09-01)
  ภาพรวมการพัฒนาประเทศในช่วงที่ผ่านมา สามารถยกระดับคุณภาพชีวิต ของประชาชนให้ดีขึ้น ประชาชนมีงานทำและมีความมั่นคงในอาชีพมากขึ้น ราย ได้เฉลี่ยเพิ่มสงู ขึ้น ปัญหาความยากจนลดลงและประชาชนเข้าถึงบริการทางสังคม และสาธารณูปโภคอ ...
 • การปฏิรูป

  ปฏิรูปสาธารณสุข ปฏิรูปสังคม บนเส้นทางสู่สังคมสุขภาวะ เล่มที่ 2 

  นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป (ห้างหุ้นส่วนจำกัด วนิดาการพิมพ์, 2019-09-01)
  นิยามสุขภาพในมิติกว้างขององค์การอนามัยโลก ที่ได้ถูกนำมาบรรจุไว้ ในพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และกฎหมายองค์กรสุขภาพที่ เกี่ยวข้องอีกหลายฉบับ กล่าวว่า “สุขภาพ หมายถึง สภาวะแห่งความสมบูรณ์ของ ร่างกาย และจิตใจ ...
 • ธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่

  ธรรมนูญตำบลไผ่ 

  คณะผู้จัดทำธรรมนูญตำบลไผ่ (2010)
 • งานเขียนทั่วไป

  เรียนรู้จากญี่ปุ่น ระบบการดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง 

  นายแพทย์วิชัย โชควิวัตน (บริษัท สามดีพริ้นติ้งอีควิปเมนท์ จำกัด, 2019-02)
 • งานเขียนทั่วไป

  บทเรียนพื้นที่ต้นแบบบการจัดการระบบเกษตรและระบบอาหารที่ปลอดภัย จากสารเคมีทางการเกษตร 

  กฤษฎา บุญชัย (บริษัทพิมพ์สิริพัฒนา จำกัด, 2016-12)
  ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมมาแต่ในอดีตและเป็นแหล่งผลิตอาหารที่สำคัญแห่งหนึ่ง ของโลก ดังนั้น การกำหนดนโยบาย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร จึงมีความสคัญและต้องดำเนินการให้เท่าทันและเหมาะสมกับยุคสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ...
 • งานเขียนทั่วไป

  คู่มือการทำวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อลดการใช้สารเคมี 

  คณะทำงาน (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2019)
 • เอกสารที่ต้องรายงาน

  รายงานประจำปี ๒๕๖๑ “พระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข” 

  คณะผู้จัดทำและคณะบรรณาธิการ (วนิดาการพิมพ์, 2019)
  สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ได้จัดทำ รายงานประจำปี ๒๕๖๑ “พระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข” เพื่อนำเสนอแนวทางการดำเนินงานขององค์กร โดยเฉพาะ การหนุนนำการทำงานของ “ภาคีเครือข่าย” ทั้งจากภาครัฐ เอกชน แวดวงนักวิชาการ ...

View more