Now showing items 1-1 of 1

  • ระบบสุขภาพ

   ความเหลื่อมล้ำด้านสาธารณสุข 

   นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป (ห้างหุ้นส่วนจำกัด วนิดาการพิมพ์, 2019-09-01)
   ภาพรวมการพัฒนาประเทศในช่วงที่ผ่านมา สามารถยกระดับคุณภาพชีวิต ของประชาชนให้ดีขึ้น ประชาชนมีงานทำและมีความมั่นคงในอาชีพมากขึ้น ราย ได้เฉลี่ยเพิ่มสงู ขึ้น ปัญหาความยากจนลดลงและประชาชนเข้าถึงบริการทางสังคม และสาธารณูปโภคอ ...