Now showing items 1-1 of 1

  • ธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่

   คู่มือการประเมินเสริมพลังธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ 

   วันรพี สมณช้างเผือก และ คณะทำงานสมัชชาพิจารณ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ๘ อุดรธานี (จังหวัดเลย, หนองบัวลำภู, อุดรธานี, หนองคาย, สกลนคร, นครพนม และ บึงกาฬ) (โรงพิมพ์ ศักดิ์ศรีอักษรการพิมพ์, 2017)
   คู่มือ การประเมินเสริมพลังธรรมนูญสุขภาพ เพื่อการกำกับติดตามและประเมินผลแบบเสริมพลัง กระบวนการ จัดทำธรรมนูญสุขภาพสู่การจัดการตำบลสุขภาพต้นแบบโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เล่มนี้เกิดขึ้น จากการพัฒนาเครื่องมือกา ...