Now showing items 1-1 of 1

    • สื่อมัลติมีเดีย

      เขตสุขภาพเพื่อประชาชน : ส่วนหนึ่งของการอภิบาลระบบสุขภาพใหม่ 

      ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา; สุทธิพงษ์ วสุโสภาพลผู้ดำเนินรายการ; วินัย ลีสมิทธิ์ื; ศราวุธ สันตินันตรักษ์; สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ; สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2015)