Now showing items 1-1 of 1

    • การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ

      อ่าวอุดม กำลังจะหายไป 

      เครือข่ายรักษ์อ่าวอุดม (นนทบุรี : ศูนย์ประสานงานการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, 2012)