Now showing items 1-1 of 1

    • สื่อมัลติมีเดีย

      พลังพลเมืองเปลี่ยนประเทศไทย 

      สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ; ปรีดา คงแป้นผู้ดำเนินรายการ; ประยงค์ ดอกลำไย; สวิง ตันอุด; พลเดช ปิ่นประทีป; ไมตรี จงไกรจักร์; สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ; สำนักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ (สปพส.); สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2015)