Now showing items 1-1 of 1

  • มาตรา 12

   หนังสือสร้างสุขที่ปลายทางด้วย living will 

   ศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส (2020-07)
   คำว่า Palliative โดยรากศัพท์ภาษาลาตินคือ “pallium” ซึ่งแปลว่า เสื้อคลมุชาวกรกี สวมใส่ หรือสิ่งปกคลุมให้หายหนาว ในยุคศตวรรษที่ 15 ผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษได้ดัดเปลี่ยนภาษาลาตินคำ ๆ นี้เป็น “palliates” ต่อมามีพัฒนาการทางภาษาเป็น ...