Now showing items 1-1 of 1

    • สื่อมัลติมีเดีย

      10 ปี วิทยุชุมชน กับการพัฒนาสังคม การเมืองและประชาธิปไตย 

      พรพิพัฒน์ วัดอักษร; แสงระวี ดาปะ; ศรินทิพย์ หมั้นทรัพย์; สาวิทย์ แก้วหวาน; บุญยืน ศิริธรรม; เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์; วิชาญ อุ่นอกผู้ดำเนินรายการ; สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2012)