Now showing items 1-1 of 1

  • ระบบสุขภาพ

   ภาพอนาคตระบบสุขภาพ 

   ดร.สุชาต อุดมโสภกิจ; ผศ.ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ์; อรพรรณ ศรีสุขวัฒนา; ภญ.ดร.ทิพิชา โปษยานนท์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.), 2013-11)
   ในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่ระบบสุขภาพยุคใหม่ เป็นความท้าทายต่อองคาพยพในระบบสุขภาพที่จะต้องปรับตัวให้ทันกับบริบทและสถานการณ์ที่ไม่เหมือนเดิม ประเทศไทยอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของการเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายอันส่งผลต่อการพัฒนาระบบสุ ...