Now showing items 1-4 of 4

  • สมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่

   การบริโภคผักปลอดภัยของจังหวัดอุดรธานี 

   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี (2013-09-18)
  • สื่อมัลติมีเดีย

   ชุมชนพอเพียง คนบึงเนียมปลูกผักปลอดสารพิษ 

   สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ; โรงพยาบาลขอนแก่น (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2010)
  • สื่อมัลติมีเดีย

   วิถีตนเอง คนแม่ทา รักษ์ผู้บริโภค อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 

   สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.); ศุภรัตน์ นาคบุญนำผู้ดำเนินรายการ; พลเดช ปิ่นประทีปผู้ดำเนินรายการ; พนมกร นามจันทร์; เสริม อูปคำแดง; ทิพย์รัตน์ มณีเลิศ; พัฒน์ อภัยมูล; อารีย์ ปาคำน้อย; สุพรรณ กำเพ็ญ; สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2002)
  • สื่อมัลติมีเดีย

   เกษตรปลอดสาร อาหารบ้านจำรุง จังหวัดระยอง 

   สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ; สมชาย เหลืองเจริญผู้ดำเนินรายการ; วินัย กว้างขวาง; เอกพล ผลงาม; ชุมพล ไกรทอง; กำพล แม้นหมาย; ทีมงานจำรุงโปรดักชั่น; ศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนและผู้สูงอายุบ้านจำรุง; วิทยุชุมชนบ้านจำรุง; เครือข่ายองค์กรชุมบ้านจำรุง (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2008)