Now showing items 1-1 of 1

  • กรณีศึกษา

   นวนิยาย รากเหง้าและจิตวิญญาณ ทวดมังคุด 

   เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์ (สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, 2017-12)
   นโยบายสาธารแบบมีส่วนร่วม หนังสือ ‘ทวดมังคุด’ เล่มนี้หากมองใน แง่อุดมการณ์ร่วมจึงสะท้อนให้เห็นถึงพลังอำนาจของคนตัวเล็กตัวน้อย ที่กระจายตัวในเรื่องของการจัดการนํ้าและทรัพยากรของชุมชนท้องถิ่น ที่กระจายกันอยู่ทั่วประเทศให ...