Now showing items 1-1 of 1

  • ธรรมนูญสุขภาพเฉพาะประเด็น

   ธรรมนูญคนสุชน ฉบับที่1 2561 

   คณะทำงานรณรงค์และขับเคลื่อนค่านิยมหลัก สช. และธรรมนูญคนสุชน (2019)
   ธรรมนูญนี้ ใช้ชื่อว่า “ธรรมนูญคนสุชน” เป็นธรรมนูญของบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ด้วย สช. เป็นองค์กรที่มีภารกิจหลักในการพัฒนานโยบายสาธารณะด้านสุขภาพโดยเชื่อมั่นในแนวคิดการมีส่วนร่วมของคนสุชน โดยผ่านกระบว ...