Now showing items 1-1 of 1

  • ธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่

   ธรรมนูญคนศรีสะเกษ 6 ตำบล 

   นันทิยา ลิ่วลักษณ์; ปิยะดา ปริกัมศีล (บริษัท พิมพ์ดี จำกัด, 2018-12)
   ศรีสะเกษ เป็นจังหวัดของพี่น้องคนไทยหลากหลายชาติพันธุ์ ที่ได้มาตั้งถิ่นฐานร่วมกัน ตั้งแต่ครั้งโบราณ ปัจจุบันชาติพันธุ์หลักประกอบด้วย ส่วย เขมร ลาว และเยอ จึงได้รับการขนานนามว่าเป็น “ดินแดนสี่เผ่าไทย”