Now showing items 1-1 of 1

    • การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ

      ทะเลคือชีวิตของเรา 

      วรรณิศา จันทร์หอม; กิตติภพ สุทธิสว่าง; ประสิทธิชัย หนูนวล; ดนรอนี ยะหมันยะ; ขวัญฤทัย ปานนุ้ย; สมพร เพ็งค่ำ; ขนิษฐา แซ่เอี้ยว (2012)