Now showing items 1-2 of 2

  • ธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่

   ธรรมนูญหนองพลวงอุดมสุข ตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 

   ปรานอม โอสาร; คณะทำงานจัดทำธรรมนูญสุขภาพตำบลหนองพลวง (บริษัท ทีคิวพี จำกัด, 2019-04)
   ตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา มีจำนวน 16 หมู่บ้าน พื้นที่ประมาณ 37 ตารางกิโลเมตร ประชากรร้อยละ 90 ประกอบอาชีพเกษตร ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตำบลหนองพลวง ได้ยึดหลักการมีส่วนร่วมในการพัฒนามาโดยตลอด เปิดโอกาสให้ ...
  • เรื่องเล่าพลังชุมชนสู้ภัยโควิด 19

   เรื่องเล่าพลังชุมชน ฉบับที่ 53 ชาวโคราช รวมพลัง ก้าวสู่ชีวิตปกติใหม่ สู้ภัยโควิด-19 

   สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช) : สำนักวิชาการและนวัตกรรม (สวน.) (2020-08-18)
   เครือข่ายภาคีสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครราชสีมา มีฉันทมติต่อข้อเสนอเชิงนโยบายระดับจังหวัด 3 ประเด็น เสนอเป็นแนวทางขับเคลื่อนฟื้นฟูคุณภาพชีวิตประชาชน และการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่ หลังวิกฤติโควิด-19 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครร ...