Now showing items 1-1 of 1

    • สื่อมัลติมีเดีย

      จริยธรรมการส่งเสริมการขายยา 

      วิบูลย์ วัฒนนามกุล; ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์; สุนทรี ท.ชัยสัมฤทธิ์โชค; ประพจน์ ภู่ทองคำผู้ดำเนินรายการ; สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2009)