Now showing items 1-3 of 3

  • สื่อมัลติมีเดีย

   การเผยแพร่ข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล 

   อำพล จินดาวัฒนะ (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2014)
  • สื่อมัลติมีเดีย

   ก้าวต่อไปสื่อชุมชน ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ 

   ชัยพร จันทร์หอม; พรพิพัฒน์ วัดอักษร; เชลศ ธำรงค์ฐิติกุล; สุชัย เจริญมุขยนันท; เจริญลักษณ์ เพชรประดับผู้ดำเนินรายการ; สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2014)
  • สื่อมัลติมีเดีย

   โซเชียลมีเดีย คุ้มครองหรือคุกคามข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล 

   อำพล จินดาวัฒนะ; อาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล; จักร์กฤษ เพิ่มพูล; บุญยืน ศิริธรรม; วิชัย โชควิวัฒน; สุดา วิศรุตพิชญ์; ปวีณมัย บ่ายคล้อยผู้ดำเนินรายการ; มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2014)