Now showing items 1-1 of 1

    • สื่อมัลติมีเดีย

      พลังภาคประชาชน ทางออกประเทศไทย ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 

      มานะ นิมิตรมงคล; วีระศักดิ์ โควสุรัตน์; อำพล จินดาวัฒนะ; จักร์กฤษ เพิ่มพูล; ประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์; ก่อเขต จันทเลิศลักษณ์ผู้ดำเนินรายการ; สถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย; องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย); Thai Institute of Directors; สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ; สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย; สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ; ธราดล เปี่ยมพงศ์สานต์ (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2013)