Now showing items 1-1 of 1

    • สื่อมัลติมีเดีย

      พลังคนอุทัยต้านภัยยาเสพติด อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี 

      สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.); ศุภรัตน์ นาคบุญนำผู้ดำเนินรายการ; อำพล จินดาวัฒนะผู้ดำเนินรายการ; สุวัฒน์ โชคสุวัฒนสกุล; อารีย์ เขื่อนเพชร์; สมโภชน์ นาคบัว; เกษม มูลเมือง; จตุพล รักธัญการ; องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่; สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2002)