Now showing items 1-1 of 1

    • สื่อมัลติมีเดีย

      สารคดีชีวิต ศ.นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว 

      สันติพงษ์ ช้างเผือก; สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ; กระทรวงสาธารณสุข; สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ; หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สุขภาพไทย (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2011)