Now showing items 1-1 of 1

    • สื่อมัลติมีเดีย

      ท่องเที่ยวชุมชน อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร 

      สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ; ชมรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าต้นน้ำพะโต๊ะ; หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำพะโต๊ะ (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2009)